facebook
×
mielno
MIELNO.COM – Internetowy Informator
B1-royal park

Pogoda

Temperatura: °C Opady: mm Prędkość wiatru: km/h Wilgotność powietrza: % Kierunek wiatru: ° Zachmurzenie: % Ciśnienie atmosferyczne: mb Widoczność: km

  Mielno Regulamin serwisu

  §1. Definicje

  Administrator - TURMAN Piotr Mańkowski, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, NIP: 779-127-23-06
  Klient - Obiekt turystyczny lub  firma reklamująca się w serwisie www.mielno.com
  Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących Mielna i okolic
  Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

  §2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady prezentacji obiektów turystycznych lub firm w serwisie www.mielno.com
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.
  3. W celu dodania obiektu turystycznego lub firmy do serwisu należy wypełnić formularz "Dodaj
      obiekt  do naszej bazy" bądź skontaktować się z serwisem meilowo lub telefonicznie.
  4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest uiszczenie Opłaty Abonamentowej.

  §3. Warunki zawarcia umowy

  1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez
      Administratora na rzecz Klienta.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.
  3. Umowa jest zawarta na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony ustalą inaczej.
  4. Za datę zawarcia umowy, uważa się datę umieszczenia prezentacji w serwisie oraz jej akceptację
      przez Klienta.

  §4. Płatności

  1. Opłacenie Abonamentu oznacza zawarcie między Klientem a Administratorem umowy o
      świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.
  3. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką 
      obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.
  4. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą
      mailową na wskazany adres e-mail plus faktura w formie papierowej jest wysyłana listem
      poleconym na adres wskazany w zamówieniu.
  5. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy
      wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  6. W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia  
      Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie
      uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności
      faktury.

  §5. Obowiązki Administratora

  1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.
  2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta
      na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów
      konkurencyjnych.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie)
      przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku
     nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania
     wpisu.
  6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego
      np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

  §6. Obowiązki Klienta

  1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.
  2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych
      teleadresowych obiektu turystycznego lub firmy.
  3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na
      umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu mielno.com
  4. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
  5. Klient dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal
      mielno.com w celach promocyjnych.
  6. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we
      wpisie bez ograniczeń w ciągu 12 miesięcy: to jest w czasie trwania abonamentu.
  7. Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w
     szczególności:
     -przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach
      pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
     -zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
     -zawierają treści pornograficzne.

  §7. Postanowienia końcowe

  1. Klient, który decyduje się na dodanie swojego obiektu lub firmy do serwisu www.mielno.com
      poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
  2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje
      natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.
  3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn składając
      stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.

  4. Aby prawidłowo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować serwis
     Mielno.com o swojej decyzji w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
     elektroniczną) przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od
     umowy przez Klienta serwisu Administrator zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności
     niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis Mielno.com
     został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności serwis
     Mielno.com  dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta
     użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

  TURMAN Piotr Mańkowski właściciel serwisu mielno.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
  Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi www.mielno.com usunięcie swoich danych z jego bazy.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TURMAN Piotr Mańkowski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

  Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.
  Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@mielno.com